V pátek 22.6.2018 trenink zustava. 

 

ZELTWEG 

 

SALZBURG